Laps käib lasteaias
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2023/2024 õ-a


Keele ja kultuuri teema-aasta

Erinevus rikastab

1.
Laps väärtustab inimesi ja keskkonda hoidvat mõtteviisi, on teadlik Eestis elavatest erinevatest rahvustest, mõistab, et me kõik oleme erinevad.

2.
Lasteaia ja kodu koostöö toetab lapse teadmisi keskkonnahoiust ning kultuurilisest mitmekesisusest meie ümber.

3.
Õpetaja lähtub õppe-kasvatustöös projektide teemade valikul lapse huvidest, on lapse toetaja kultuurilise mitmekesisuse tundma õppimisel ja väärtuste kujundamisel.