Erivajadusega laps
Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isikuomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas;

8.1.1 Tallinna Lasteaias Kiikhobu toetatakse erivajadustega lapsi-

o   logopeedilised lapsed;

o   toitumisprobleemidega /allergilised lapsed.

 

Rühmades toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles, mitte-eesti kodukeelega lapsed omandavad eesti keele lõimitud tegevuste ja individuaalse harjutamise kaudu

 

Logopeed- eripedagoog selgitab välja kõneravi vajavad lapsed ning tagab neile süstemaatilise korrektsioonitöö;

 

Andeka lapse arengu toetamine on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutavad lapsega tegelevad pedagoogid.

 

Koostöös peredega võimaldatakse toitumisprobleemidega / allergilistel lastel jätta menüüst välja sobimatud toiduained ja need asendada. Mänguasjad ja toa sisustus peab vastama tervisekaitse nõutele.