Laps läheb kooli
Mis on koolivalmidus ja mida selle kujunemise hindamisel vaadeldakse?

Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita täiskasvanu selgitusi, korraldusi.

Esimesse klassi võetakse lapsi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud 7-aastaseks. 
Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini. Taotlusi saab esitada läbi eKooli (eKooli keskkond on avatud 1. märtsist) või paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)


Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.


Vanema soovil võib kooli astuda koolikohustuslikust east noorem laps. Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja  lisab taotlusele lasteaia hinnangu või SA Innove koolivälise nõustamismeeskonna soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Täpsem informatsioon 1.klassi astumise kohta on leitav Tallinna Haridusameti kodulehel.

Koolivalmiduskaardi koostamine Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16 lõige 5). Koolivalmiduskaardis on kirjeldatud lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lapse arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed.

Lapse sujuv üleminek lasteaiast kooli Koolivalmidus on protsess, mis algab koolieelsel perioodil ja jätkub katkematult kooli kontekstis, haarates esimesi õppeaastaid. Nii lapsevanemad, lasteaia- kui klassiõpetajad peavad tunnetama oma rolli lapse õppimiseelduste, tegutsemisrõõmu ja eneseusalduse kujunemisel. Oluline on piirkondlik koostöö lastevanemate, lasteaedade ja koolide vahel nt lapse arengu sh koolivalmiduse toetamise ja hindamispõhimõtete ühtlustamine; laste, lastevanemate ja õpetajate tutvumine õppe- ja kasvatustegevuse korraldusega lasteasutuses ning koolis; ühisürituste ja ümarlaudade korraldamine lastevanematele ning õpetajatele. Vastastikuses koostöös sünnib teadmine, milliseid kooliks vajalikke baasoskusi on vajalik tähtsustada ja arendada lapse üleminekul lasteaiast kooli. Koolivalmiduskaart on abiks klassiõpetajale lapse individuaalsuse ja arengu mõistmisel ning koostöö kavandamisel lapsevanemate ja tugispetsialistidega. Klassiõpetaja arvestab lapse varasemaid kogemusi ja loob koostöös perega võimalused lapse individuaalse arengu toetamiseks.