Lapse arengu hindamine
Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.

 

Lapse arengut jälgitakse õppeaasta jooksul regulaarselt, kokkuvõtted tegevuse tulemustest esitatakse-

·         arenguvestlusel lastevanematega, mille puhul täidetakse  kirjalikult väljatöötatud vorm;

·         koondhinnang tulemustest esitatakse 30 . aprilliks õppealajuhatajale

Laste arengut analüüsitakse ja hinnatakse järgmistest tegevustest lähtuvalt-

·         vaatlus-

o   selle meetodi kasutamine võimaldab last uurida loomulikus keskkonnas, mis annab hea ülevaate lapse kohanemisest, suhetest eakaaslastega, näitab ühis(õppe)tegevusest osavõttu, sotsiaalseid oskusi, emotsionaalset seisundit, lapse eneseteadvust;

§  kasutatakse-

·         osalusvaatlust erinevate tegevuste jälgimiseks, mille tulemused fikseeritakse kirjalikult või salvestatakse videoaparatuuri abil. Kõne lindistatakse või kirjutatakse üles;

·          S. Temiseva omaalgatusliku tegevuse vaatlemist

·         Partner/Piaget mänguanalüüsi tabelit ;

o   kogutud andmed litreeritakse ja säilitatakse;

·         vestlus, intervjuu-

o   lisainformatsiooni omandatakse vesteldes vajadusel lapse, lapsevanema (elutingimused, pere bioloogilised, sotsiaalsed, kultuurilised eelistused), teiste pereliikmetega, kolleegidega või rühma teiste lastega;

o   ankeetintervjuudes kasutatakse väljatöötatud vorme  (vt kaust laste arengu hindamine);

o   teemaintervjuul kasutatakse nii ankeet- ja avatud intervjuud;

·         laste tööd-

o   palju kõnelevad laste arengutasemest laste tööd- joonistused, taiesed, töövihikud, dokumendid jm. Seetõttu kogutakse laste tööd arengumappi, mis annab hea ülevaate tema arengu dünaamikast ja kajastab sisuliselt lapse individuaalse arengu lugu.