Tegevuskava

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID 2023/2024 Õ-A.

 

Elu mõte on üksteisele tuge pakkuda.  Iiri vanasõna


Keele ja kultuuri teema-aasta

Erinevus rikastab

1.
Laps väärtustab inimesi ja keskkonda hoidvat mõtteviisi, on teadlik Eestis elavatest
erinevatest rahvustest, mõistab, et me kõik oleme erinevad.
2.
Lasteaia ja kodu koostöö toetab lapse teadmisi keskkonnahoiust ning kultuurilisest
mitmekesisusest meie ümber.
3.
Õpetaja lähtub õppe-kasvatustöös projektide teemade valikul lapse huvidest, on lapse
toetaja kultuurilise mitmekesisuse tundma õppimisel ja väärtuste kujundamisel.Kiikhobu lasteais viiakse õppe-ja kasvatustegevusi läbi projektõppe-meetodil,  kus teemade valikul lähtutakse lapse huvidest ning kus laps väärtustab ümbritsevat keskkonda, omandab tööoskusi ja üksteisega arvestamist.