Arengukava
Tallinna Lasteaed KIIKHOBU arengukava on dokument, mis määrab:
• lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
• arengukava valdkondade eesmärgid kuueks aastaks;
• arengukava tegevuskava kolmeks aastaks;
• arengukava uuendamise korra.
Tallinna Lasteaed KIIKHOBU arengukava lähtub eelnevast arengukavast 2017-2019 a., Tallinna Lasteaed KIIKHOBU põhimäärusest, Koolieelse lasteaustuse seadusest ja Tallinna Haridusameti arengusuundadest.
Arengukava koostamise aluseks on sisehindamise aruanne, lasteaia hetkeseis, ressursid ja vajadused, aga samuti hoolekogu ja pedagoogide ettepanekud erinevatel teemadel.
Arengukava tegevuskava koostamisel on arvestatud sisehindamise tulemusena väljatoodud lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  
Arengukava 2020 - 2022
Arengukava tegevuskava aastaks 2023

Arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 25.02.2020 käskkirjaga nr T-7-1/20/75

TALLINNA LASTEAED KIIKHOBU

VISIOON
Väärtustame ja hoiame turvalist tervist edendavat keskkonda, pöörates tähelepanu looduse tundmisele ja hoidmisele.
  

MISSIOON
Olles olevikus mäletame minevikku ja vaatame tulevikku. Kasvame koos!


PÕHIVÄÄRTUSED
Lasteaia tegevuses on väärtustatud:
Hoolivus – üksteist mõistev, turvaline ja toetav kasvukeskkond.
Loovus ja mängulisus – oleme avatud uutele ideedele ja väljakutsetele. Tegutseme sihipäraselt, loovalt ja mänguliselt, toetudes laste loomupärasele uudishimule ja huvidele.
Professionaalsus – personali enesetäiendamine ja uute teadmiste/oskuste rakendamine.
Koostöö ja usaldus– laste, personali ja lapsevanemate vahelised head suhted ja koostöö.