Arengukava
Tallinna Lasteaed KIIKHOBU arengukava on dokument, mis määrab:
• lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
• arengukava valdkondade eesmärgid kuueks aastaks;
• arengukava tegevuskava kolmeks aastaks;
• arengukava uuendamise korra.
Tallinna Lasteaed KIIKHOBU arengukava lähtub eelnevast arengukavast 2014-2016 a., Tallinna Lasteaed KIIKHOBU põhimäärusest, Koolieelse lasteaustuse seadusest, Tallinna Haridusameti arengusuundadest ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse arengukavast tulenevatest eesmärkidest.
Arengukava koostamise aluseks on sisehindamise aruanne, lasteaia hetkeseis, ressursid ja vajadused, aga samuti hoolekogu ja pedagoogide ettepanekud erinevatel teemadel.
Arengukava tegevuskava koostamisel on arvestatud sisehindamise tulemusena väljatoodud lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  
Arengukava 2017 - 2019


Arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 30.12.2016 käskkirjaga nr  1.-2/776

TALLINNA LASTEAED KIIKHOBU  PÕHIVÄÄRTUSED


VISIOON
Asutuse tegevusega on loodud tingimused-
• toimiva, lõimitud õpi-, töö ja kasvukeskkonna loomiseks;
• töötaja arenguks, keda motiveeritakse ja toetatakse;
• lapse individuaalseks arenguks;
• lapse sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomiseks.
  

MISSIOON
Tallinna Lasteaed Kiikhobu on eelkooliealistele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus, kus koostöös perekonnaga toetatakse lapse arengut ning individuaalsust. Kasvame koos!


 PÕHIVÄÄRTUSED
 Lasteaia tegevuses on väärtustatud:

Hoolivus – väärtustame üksteist mõistvat ja toetavat keskkonda.
• Märkame enda kõrval last, kolleegi ja lapsevanemat ning kuulame neid.
• Suhtume kõigisse sõbralikult ja käitume teiste suhtes austavalt.
• Pakume abi ja aitame abisoovijat. Küsime ise julgelt abi.
• Tarbime targalt! Hoiame enda kasutusse antud ressursse ja õpetame seda lastele.
• Sõnal on tugev jõud. Enne mõtleme, siis ütleme.

Loovus – väärtustame õpetajate arenguvõimelisust, uusi ideid ja nende rakendamist ning laste iseseisvust mängus, mõtlemisel ja järelduste tegemisel.
• Inimene õpib kogu elu! Käime meeleldi koolitustel, loeme, uurime, vaatleme ja mõtleme kaasa. Kasutame uusi teadmisi ja oskusi töös.
• Oleme avatud uutele ideedele ja väljakutsetele!

Koostöövalmidus – väärtustame personali, laste ja lapsevanemate vahelist koostööd.
• Üks kõigi ja kõik ühe eest ühtse eesmärgi saavutamisel!