Arengukava
Tallinna Lasteaed KIIKHOBU arengukava on dokument, mis määrab:
• lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
• arengukava valdkondade eesmärgid kuueks aastaks;
• arengukava tegevuskava kolmeks aastaks;
• arengukava uuendamise korra.
Tallinna Lasteaed KIIKHOBU arengukava lähtub eelnevast arengukavast 2020-2022 a., Tallinna Lasteaed KIIKHOBU põhimäärusest, Koolieelse lasteaustuse seadusest ja Tallinna Haridusameti arengusuundadest.
Arengukava koostamise aluseks on sisehindamise aruanne, lasteaia hetkeseis, ressursid ja vajadused, aga samuti hoolekogu ja pedagoogide ettepanekud erinevatel teemadel.
Arengukava tegevuskava koostamisel on arvestatud sisehindamise tulemusena väljatoodud lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  

Arengukava tegevuskava aastaks 2023
Arengukava aastateks 2024-2026 ja arengukava tegevuskava.TALLINNA LASTEAED KIIKHOBU

VISIOON
Tallinna Lasteaed Kiikhobu on tervist ja keskkonda hoidev, hooliv ning koostöine lasteaed.
  

MISSIOON
Olles olevikus mäletame minevikku ja vaatame tulevikku. 


PÕHIVÄÄRTUSED
Lasteaia tegevuses on väärtustatud:
Hoolivus –märkame ja toetame, arvestame erinevustega, hoiame ümbritsevat;
Loovus ja mängulisus – oleme avatud uutele ideedele, lähtume laste uudishimust ja huvidest;
Professionaalsus – oleme õpihimulised, arendame ja rakendame oma teadmisi ning oskusi;
Koostöö – suhtleme ja oleme valmis üheskoos tegutsema.