Hoolekogu

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord


Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 kohaselt on hoolekogu ülesandeks jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.
Hoolekogu pädevus, hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus on sätestatud lasteasutuse koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteasutuse põhimääruses.
Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
Hoolekogul on õigus saada lasteasutuse direktorilt oma tööks vajalikku informatsiooni. 
Koostöös hoolekoguga koostatakse lasteasutuse arengukava. Lasteasutuse õppekava kinnitab juhataja kuulates ära hoolekogu arvamuse. Hoolekogu kinnitab lasteasutuse juhataja ettepanekul õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise korra. Hoolekogu kooskõlastab lasteasutuse sisehindamise aruande ja toitlustamise toetust vajavate laste nimekirjad.
Hoolekogu koosseisu esitab direktor kinnitamiseks haridusameti juhatajale.

Lasteaia hoolekogu ülesanded
  Lasteaia hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
  3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
  4) kinnitab lasteaia kodukorra;
  5) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia tööaja kohta;
  7) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  8) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  9) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  10) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  11) otsustab teiste õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastal
Reit Blum Mõmmi
Kadi Järvik Kati-Mati
Tarmo Saaremäe Naksitrall
Marko Vunk Krõll
Heli Annok Tembu-Vembu
Liisa Porval Pätud
Anna leibova Muumid
Raimond Roosna Päikesejänku
Heelika Preemet Pailaps
Lissel Piho Mikud-Mannid
Virve Sepp Õpetaja
Ksenia Paškovski Mustamäe LOV esindaja


Lehekülge uuendatud 03.11.2023