Avalik teave
Tallinna Lasteaed KIIKHOBU avalikud dokumendid leiad järgmisel lingil:                                                                         https://kis.hm.ee/?page=pub_search_dynobj&tid=10043&desktop=10016&unit_id=47765
    
Hanked: hetkel ei toimu.
Hankekorraga on võimalik tutvuda siin:
2018 aasta hankeplaan: Hankeid pole planeeritud.


 Avalikud konkursid:
Tallinna Lasteaed Kiikhobu otsib oma naiskonda tegusat logopeedi alates 03.09.2018. Tööle võib asuda 1,0 või 0,5 koormusega. Täpsem info telefonil 6532177 või e-posti aadressil juhataja@kiikhobu.ee;


 Pakume tööd õpetajale lapsehoolduspuhkusel viibiva õpetaja asendajana alates 27.08.2018

Huvi korral palun helistada numbril 6532177 või kirjutada e-posti aadressil juhataja@kiikhobu.ee


 Aruanded

• Lasteaia tegevusnäitajatega saab tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemis.
• Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) on riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid.
• Registrisse kantakse andmed õppeasutuse, õpilaste, õpetajate/õppejõudude, lõpudokumentide, õpikute ja õppekavade kohta. Informatsiooni EHISe andmete kasutamise kohta leiab EHISe isikustatud ja statistiliste andmete kasutamise dokumendist.
• EHISe avalik vaade on keskkond, kuhu pääsevad kõik huvilised ilma kasutajatunnuseta ning kus on võimalik teostada erinevaid otsinguid. Enne esmakordset sisenemist on kasulik tutvuda kasutajajuhendiga.

Tallinna Lasteaed Kiikhobu sisehindamisaruanne perioodi 2014-2016 kohta.


 Eelarve
Eelarve koostamine
Tallinna Haridusameti haldusala eelarve koostamise aluseks on Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste eelarve eelnõu koostamise ja muutmise kord. Hallatavate asutuste eelarve piirsummad, koostamise korra, tingimused, tähtajad ja projekti vormid, kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.
Lasteaia direktor esitab eelarvekava haridusameti eelarve osakonnale nõutavatel vormidel haridusameti juhataja poolt kinnitatud piirsummade piires. Vormid ja tähtajad määratakse igaaastaselt haridusameti juhataja käskkirjaga. Eelarve koostamisel peab piirsumma piires olema esmalt tagatud lepingulised kohustused ning muude kulude tegemine kooskõlas lasteaia arengukavaga.
Tallinna Haridusameti juhtkonna poolt heakskiidetud haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga esitatakse ametit kureeriva abilinnapea kooskõlastusega Tallinna linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks Tallinna linna eelarve projekti koostamiseks.
Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnitab Haridusamet eelarve hallatavate asutuste lõikes.
Peale haridusameti haldusala eelarve kinnitamist, kinnitab lasteaia direktor ühe kuu jooksul oma asutuse eelarve.

 Tallinna linna 2017 eelarve leiate : http://www.tallinn.ee/eelarve
Eelarvega seotud info leiate siit.

Kohtulahendid: ei ole
Jõustunud kohtulahendid on avalikustatud Riigi Teatajas.  

   
Tallinna lasteaed Kiikhobu isikkoosseis on kinnitatud 25.08.2017 käskkirjaga nr 1-1/711.
Tallinna Lasteaed Kiikhobu töötasujuhend on kinnitatud 15.04.2015 käskkirjaga nr 1-1/10.
Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused; Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted 

Riiklik järelvalve-

on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelvalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust komplektselt või üksikküsimustes.
Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelvalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelvalve dokumendid)

Riikliku järelvalve reguleerivad õigusaktid:Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes
Tuleohtusalast
järelevalvet teostab asutues Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).
Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt

Kuidas hoiame teie eraelulist teavet
Tallinna Lasteaed KIIKHOBU tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on lasteaial kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Juba iga kirjaliku pöördumisega lasteaeda satub meie valdusse teave, mis võib riivata Teie eraelu, näiteks loetakse selliseks teabeks e-posti aadressi, andmeid elukoha kohta, telefoninumbrit jm.
Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Lasteaia sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse. 
Sellelt leheküljelt leiate, millisel eesmärgil lasteaed isikuandmeid ja eraelu puudutavat teavet töötleb ning kuidas vastavaid andmeid kaitstakse või avalikkusele kättesaadavaks tehakse.

Avaliku teabe seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010.
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/118032011007.Lehekülge viimati muudetud 13.10.2017