Avalik teave
Tallinna Lasteaed KIIKHOBU avalikud dokumendid leiate Tallinna ametiasutuste dokumendiregistrist.                                                                    
    
Hanked: 2024 aastaks on kavandatud toitlustamisteenuse hange. Hankeplaaniga on võimalik tutuvuda siin.
Hankekorraga on võimalik tutvuda siin:  Aruanded

• Lasteaia tegevusnäitajatega saab tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemis.
• Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) on riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid.
• Registrisse kantakse andmed õppeasutuse, õpilaste, õpetajate/õppejõudude, lõpudokumentide, õpikute ja õppekavade kohta. Informatsiooni EHISe andmete kasutamise kohta leiab EHISe isikustatud ja statistiliste andmete kasutamise dokumendist.
• EHISe avalik vaade on keskkond, kuhu pääsevad kõik huvilised ilma kasutajatunnuseta ning kus on võimalik teostada erinevaid otsinguid. Enne esmakordset sisenemist on kasulik tutvuda kasutajajuhendiga.

Tallinna Lasteaed Kiikhobu sisehindamisaruanne perioodi 2020-2022 kohta ja  sisehindamisaruanne perioodi 2017-2019 kohta.


Eelarve
Eelarve koostamine
Tallinna Haridusameti haldusala eelarve koostamise aluseks on Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste eelarve eelnõu koostamise ja muutmise kord. Hallatavate asutuste eelarve piirsummad, koostamise korra, tingimused, tähtajad ja projekti vormid, kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.
Lasteaia direktor esitab eelarvekava haridusameti eelarve osakonnale nõutavatel vormidel haridusameti juhataja poolt kinnitatud piirsummade piires. Vormid ja tähtajad määratakse igaaastaselt haridusameti juhataja käskkirjaga. Eelarve koostamisel peab piirsumma piires olema esmalt tagatud lepingulised kohustused ning muude kulude tegemine kooskõlas lasteaia arengukavaga.
Tallinna Haridusameti juhtkonna poolt heakskiidetud haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga esitatakse ametit kureeriva abilinnapea kooskõlastusega Tallinna linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks Tallinna linna eelarve projekti koostamiseks.
Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnitab Haridusamet eelarve hallatavate asutuste lõikes.
Peale haridusameti haldusala eelarve kinnitamist, kinnitab lasteaia direktor ühe kuu jooksul oma asutuse eelarve.

 Eelarvega seotud info leiate siit.

Kohtulahendid: ei ole
Jõustunud kohtulahendid on avalikustatud Riigi Teatajas.  

   
Tallinna lasteaed Kiikhobu isikkoosseis on kinnitatud 05.02.2024 käskkirjaga nr 1-2/8.
Tallinna Lasteaed Kiikhobu töötasujuhend on kinnitatud 27.03.2023 käskkirjaga nr 1-2/6.
Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad; Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted 

Riiklik järelvalve-

on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelvalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust komplektselt või üksikküsimustes.
Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelvalvet Haridus- ja Teadusministeerium.

Riikliku järelvalve reguleerivad õigusaktid:Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes
Tuleohtusalast
järelevalvet teostab asutues Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).
Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt.

Korruptsiooni ennetamise meetmed Tallinna Lasteaed Kiikhobus

Korruptsiooni eest vastutav isik direktor Katrin Rasina (direktor@kiikhobu.ee, 5299344). Direktor on ka isik, kes teavitab töötajaid ametiseisundist.
Töökohad, millega kaasneb ametiseisund:
  • õppealajuhataja;
  • direktori asetäitja majanduse alal
  • õpetaja
Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit, mis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278

Ostumentluse eest vastuvad isikud on määratud 30.01.2024 käskkirjaga nr 1-2/7.

Teated toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta - puuduvad.

Korruptsiooni ennetamise e-õppe koolitused on leitavad korruptsioon.ee lehelt (rubriik E-õpe).

Tallinna Lasteaed Kiikhobu andmekaitsetingimused

Tallinna Lasteaed Kiikhobu juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest.
Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused:
• avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;
• lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;
• juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;
nõusolek

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil https://www.eliis.ee
Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris.
Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel
Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asutus kandidaadi  poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.
Kandidaatide värbamist korraldab linna asutustes personalitöötaja või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.
Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.
Eeldame, et kandideerijad ja teised protsessis osalejad on huvitatud andma meile tagasisidet värbamisprotsessi kohta anonüümse tagasisideküsimustiku vahendusel, mis aitab meil värbamistegevust parendada ja kliendikesksemaks muuta. Tagasisideküsimustiku koostamisel on lähtutud andmekaitsetingimustest.
Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.
Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Andmekaitsespetsialist ja andmekaitse kontaktisik
Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.
Tallinna Lasteaed Kiikhobu andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on direktor Katrin Rasina direktor@kiikhobu.ee. 

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.
Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/.

Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:
- vajutate lahtrile „otsing“
- seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime
- seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)
-  lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.
Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.
Lehekülge viimati muudetud 05.04.2023