Teenused ja Hinnad
Toiduraha,  ja osalustasu, soodustused, ruumide üür

 

  • Kviitungid toiduraha, osalustasu maksmiseks saate  e- meili teel või rühma õpetajatelt.
  • Maksmise tähtaeg on 14 kalendripäeva kviitungile märgitud kuupäevast. 
  •  Toidupäeva maksumus: Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati alates 01.09.2017
    Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.
  •  Tallinna Lasteaed Kiikhobus on direktori 13.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/10 kinnitatud alates 10.07.2017 lapse toidukulu päevamaksumuseks sõimerühmas 1,80 eurot ja aiarühmas 2,10 eurot. Seega aiarühmas jääb lapsevanema kanda 10 senti toidupäeva eest.


Alates 01.01.2017  on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 57,34 eurot kuus.

 Tallinna Haridusameti juhataja 22.12.2015 käskkiri nr 1.-2/775  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 alusel

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

 

Toidusoodustuse taotlemine

- Toidusoodustuse saamiseks esitatakse direktorile sellekohane avaldus 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Avaldusele lisatakse pere sissetulekut tõendavad dokumendid. Soodustust on võimalik taotleda perel, kelle netosissetulek  ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eurot kuus. Toidusoodustuse määramise otsustab lasteaia hoolekogu.

 Osalustasu soodustuse taotlemine

- Osalustasu soodustuse saamiseks täidetav vorm ja lisainfo.

 Ruumide rentimine

Asutuses on võimalik rentida ruume lasteürituste, treeningute ja huviringide korraldamiseks.