Teenused ja Hinnad
Toiduraha,  ja osalustasu, soodustused, ruumide üür

 

  • Kviitungid toiduraha, osalustasu maksmiseks saate  e- meili teel või rühma õpetajatelt.
  • Maksmise tähtaeg on 14 kalendripäeva kviitungile märgitud kuupäevast. 
  •  Toidupäeva maksumus: Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati alates 01.09.2017
    Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.
  •  Tallinna Lasteaed Kiikhobus on direktori 13.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/10 kinnitatud alates 10.07.2017 lapse toidukulu päevamaksumuseks sõimerühmas 1,80 eurot ja aiarühmas 2,10 eurot. Seega aiarühmas jääb lapsevanema kanda 10 senti toidupäeva eest.


Alates 01.01.2018  on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 61,00 eurot kuus.

 Tallinna Haridusameti juhataja 21.12.2017 käskkiri nr 1.-2/674  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 alusel

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

 

 Osalustasu soodustuse taotlemine

- Osalustasu soodustuse saamiseks täidetav vorm ja lisainfo.

Hoolekogu 29.01.2018 koosoleku protokolliga nr 4 kinnitati alljärgnevate sissetuleku vahemike vabastuse suurused protsentides:

Vahemikud (sissetulek ühe pereliikme kohta kuus) Vabastuse suurus protsentides
450 eurot – 410 eurot   10%
409 eurot – 369 eurot 20%
368 eurot – 328 eurot     30%
327 eurot – 287 eurot  40%
286 eurot – 246 eurot 50%
245 eurot – 205 eurot  60%
204 eurot – 164 eurot  70%
163 ja vähem eurot  80%

                                                                                     

 Ruumide rentimine

Asutuses on võimalik rentida ruume lasteürituste, treeningute ja huviringide korraldamiseks.