Lapse lasteaia järjekorda lisamine
Lasteaiakohta saab taotleda riigiportaali eesti.ee kaudu ning lapsevanem saab ise kõik toimingud teha e-keskkonnas. 

Kui lapsevanem ei soovi kasutada eesti.ee keskkonda, tuleb lasteaiakoha taotlemiseks Tallinna munitsipaallasteaias Tallinna elanikul lapse sünnitunnistuse alusel täita vastuvõtu taotlus (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader), kuhu on märgitud:

kuni kolm lasteasutuse valikut;
koha soovimise aeg.

Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal (pabertaotlus) või e-postiga (digiallkirjastatud), taotluse võib täita ka lasteaias. Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda.


 Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprilli 2015 määrus nr 18
"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".