Lapse lasteaia järjekorda lisamine
Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias on kiire ja mugav taotleda iseteeninduskeskkonnas. 

Taotlus võib esitada ühe valitud lasteasutuse direktorile ka koha peal (pabertaotlus) või e-postiga (digiallkirjastatud), taotluse võib täita ka lasteaias koha peal. Vastuvõtu taotlus , kuhu on märgitud:
kuni kolm lasteasutuse valikut;
koha soovimise aeg.

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda.

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

 Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprilli 2015 määrus nr 18
"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"